Jak šel čas

* 1940-1950
Hudební škola v Jaroměři byla založena v září roku 1940. Prvním ředitelem se stal Bohumil Bouda, který vedl školu 5 let. Po jeho odchodu do Jihlavy byl vedením školy pověřen Karel Kubeš, a to až do r. 1947, kdy byla škola přechodně uzavřena. Obnovena pak byla 1.září 1949, v čele s Václavem Hofmanem. Ve škole, která nesla původní název „Újezdní hudební ústav“ působilo 6 učitelů (Václav Koblížek, Otilie Löwyová, Květa Marhová, František Pachta, Cyril Řihák a Míla Šuráňová), kteří zajišťovali výuku v pěti pobočkách (v Josefově, Chvalkovicích, Smiřicích, Černožicích a ve Velké Jesenici). V Jaroměři se vyučovalo nejprve v přízemí 11-leté střední školy, později v budově mateřské školy, ale i doma. Ředitel školy založil smyčcové kvarteto (Oldřich Hejzlar, Václav Hofman, František Lédl a Jaroslav Voňka, který byl přijat na školu jako další učitel). Těleso působilo zejména v Jaroměři a na venkově. 

* 1950 – 1960
Hudební život v Jaroměři se začal rozvíjet především přičiněním učitele Jana Dostala, přijatého na školu v roce 1951. Brzy se stal dirigentem pěveckého souboru „Jaromír“ a pořádal s ním hojně navštěvované hudební večery, vždy tématicky zaměřené na tvorbu významných skladatelů (např. Dvořáka, Beethovena). 2.února 1952 ředitel náhle umírá a vedením školy byla pověřena Květuše Marhová, později provdaná Kočvarová. Smrtí pana Hofmana brzy končí i kvarteto svou činnost. Pobočka v Černožicích byla zrušena a žáci převedeni do Smiřic. Přestože učitelé trpěli nedostatkem vhodných prostor pro výuku, vyvíjeli se svými žáky bohatou mimoškolní činnost. Na podzim roku 1954 vzniklo Trio Domu osvěty, ve kterém účinkovali V. Koblížek, K. Marhová a J. Voňka. Během roku vystoupilo trio na 28 koncertech v Jaroměři a okolí. 22.ledna 1955 trio získalo 1. místo v okresním kole soutěže Lidová umělecká tvořivost a bylo odměněno Krajským národním výborem v Hradci Králové za významné hudební zásluhy (50 koncertů a různých vystoupení). V této době také bylo založeno Sdružení rodičů a přátel školy. O dva roky později vznikl komorní orchestr, který dirigoval Jaroslav Voňka. Již 20.března 1958 se konal první samostatný koncert před zcela zaplněnou zasedací síní Místního národního výboru v Jaroměři. Ve školním roce 1959/1960 uzavřela škola družbu s Hudební školou ve Strakonicích, kde byl ředitelem J. Dostal (bývalý ředitel školy v Jaroměři). Družba umožnila vzájemnou výměnu zkušeností mezi učiteli, hospitace a výměnné koncerty žáků. Učitelé se velmi často prezentovali na veřejnosti pořádáním abonentních koncertů, hudebních večerů a zájezdů na venkov. Když se v Hradci Králové ustanovil soubor učitelek hudebních škol, jaroměřskou školu zastupovaly paní učitelky Bergerová a Marhová. Významnou akcí byl koncert učitelů hudebních škol hradeckého kraje. (11.12.1957) opět v zasedací síni MNV Na Ostrově. Výsledky žáků nebyly v této době zanedbatelné. V letech 1956 – 1959 postoupilo celkem 23 žáků do krajského kola. Škola několikrát uspořádala ve spolupráci se SRPŠ školní výlety. Děti tak měly možnost prohlédnout si Mozartovu a Duškovu Bertramku, Ratibořice, hrad Zvíkov, Potštejn, Litomyšl aj. 

* 1960 – 1970
V červnu 1961 byla škola přestěhována do nové budovy. Učitelé ve svém volném čase pomáhali při stěhování, natírali okna, dveře, podlahy, o prázdninách vydláždili chodník a provedli další úpravy. V tomto roce také došlo k přejmenování školy na Lidovou školu umění (LŠU) a výuka byla rozšířena o výtvarný obor pod vedením akademického malíře Jiřího Škopka. V prosinci 1961 se konal v Jaroměři koncert k výročí narození F.X. Duška, komorní orchestr řídil J.Voňka. Dále se konaly koncerty žáků a učitelů v rámci oslav Boženy Němcové a 120. výročí narození Antonína Dvořáka. Významnou akcí byl koncert učitelů hudebních škol hradeckého kraje (11.12.1957) Všichni učitelé se zapojovali do kulturního dění ve svém městě i okrese. Pan učitel Voňka vedl pěvecký soubor a komorní orchestr Závodního klubu (ZK) Mír, paní Löwyová korepetitovala pěvecký sbor, paní Bergerová a pan učitel Gaži vedli pěvecký mládežnický soubor na internátě Juty a pěvecký soubor školy vedla ředitelka Marhová. Divadelní orchestr ZK Mír vedl Jan Holubec a Dana Bergerová byla členkou Smíšeného sboru českých učitelů. Kromě umělecké činnosti pracovali také někteří učitelé o prázdninách na úpravě učeben, opravě školní budovy, starali se o úpravu školní zahrady. Za dlouholetou činnost byli odměněni paní Löwyová a pan Voňka Čestným uznáním MěNV v Jaroměři. Dne 7.6.1966 natáčel v LŠU a v ZK Mír Československý rozhlas besedu o hudebním životě v Jaroměři. Tato beseda byla podmětem k vytvoření Kruhu přátel hudby (KPH) v Jaroměři, jehož předsedkyní se stala paní Bergerová a členy výboru další učitelé (Kočvarová, Voňka a Vlášek). KPH organizoval nejméně 8 koncertů ročně, dále pak různá představení a výchovné koncerty pro školy všech stupňů. LŠU byla také spolupořadatelem pěti koncertů Jaroměřského hudebního jara a tím chtěla vytvořit tradici jarních koncertů, vychovat si hudební obecenstvo, a to především z řad mládeže. S velkým ohlasem se také setkaly přednášky s hudební tématikou např. přednáška „S českou hudbou třemi světadíly“. 1x za čtvrtletí se konaly v naší škole tzv. interní besídky a staly se nedílnou součástí vyučovacího procesu. Napojením na třídní schůzky byla jejich návštěvnost velmi vysoká. Zajímavostí byly také výměnné koncerty se žáky LŠU z Hronova a Nového Města nad Metují. V této době byly výsledky našich žáků vyjímečné. Do krajského kola postoupilo celkem 12 žáků, z nichž např. Milan Hofman (uč.Vlášek) získal 1. místo v krajském kole akordeonistů v Pardubicích. Zmínit se pak musíme zejména o Jaroslavě Gabrielové, která se svou sestrou Jarmilou získala v krajském kole ve 4-ruční hře 3.místo a v ústředním kole se skladbou E.Suchoně „Keď sa vlci zišli“ čestné 3.místo. V celostátní soutěži Čsl. rozhlasu se ve své kategorii umístila na 2.místě (1.místo neuděleno). Také byla vybrána pro zájezd do Polska na hudební festival žáků hudebních škol s mezinárodní účastí. Dne 25.dubna 1963 se konal nádherný absolventský koncert Jarmily Gabrielové, která byla přijata na pražskou konzervatoř. Výrazného úspěchu dosáhla také žákyně D. Štefl ová (uč.Vlášek), která byla přijata na pražskou konzervatoř ve školním roce 1967/1968. Odměnou pro naše žáky byly výlety např. na hrad Bouzov, Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, Bezděz a Sychrov, děti také navštívily Národní divadlo a měly tak možnost shlédnout operu Madam Butterfly, Honzovo království a Figarovu svatbu.

* 1970 – 1980
Práce učitelů byla zaměřena především na výuku a výchovu žáků v rámci Lidové školy umění. Mimo to byli učitelé angažováni v kulturním i politickém životě svého města. Nový učitel pan Tuch začal spolupracovat s divadelním souborem, byl členem klavírního kvarteta v Předměřicích a spolu s panem Tetourem působili v dechové hudbě v Hradci Králové. Pan Jurenko byl hudebním poradcem Čs. rozhlasu v Hradci Králové. Veřejná vystoupení žáků zpestřovala v období normalizace různé oslavy, schůze a besedy. Pro žáky školy zakoupilo SRPŠ abonentní vstupenky na koncerty Klubu přátel hudby. Významnou kulturní akcí bylo vyhlášení Roku české hudby 1974. Učitelé v hodinách hudební nauky seznamovali žáky s životem a dílem jubilujících skladatelů (Smetany, Dvořáka, Suka, Tomáška, Nedbala a Janáčka). Uspořádali k tomuto výročí slavnostní koncert a zájezd po stopách Bedřicha Smetany. Učitelé se i nadále snažili o zkvalitnění výuky, studovali nové metody práce, vyhledávali nové pomůcky a zúčastňovali se seminářů. Paní učitelka Bergerová absolvovala Orff ův seminář a začala při výuce přípravné hudební výchovy a nižších ročníků hudební nauky využívat nástroje tzv. Orff ovského instrumentáře. Učebna hudební nauky se výrazně změnila. Byla vybavena novým nábytkem, magnetofonem, magnetickou tabulí a promítacím plátnem. Pořízena byla také 2 pianina, trubka a basová kytara kytara. 25.2.1972 se v Jaroměři uskutečnilo Okresní kolo soutěže ve hře na klavír, kde naši žáci obsadili v různých věkových kategoriích 1.-3. místo, ti nejlepší se pak zúčastnili koncertu vítězů v Novém Městě nad Metují. Do krajského kola postoupil jeden akordeonista a trumpetista. Ve Smetanovské soutěži v Hradci Králové získala D. Bursová čestné uznání. Na pedagogickou školu v Nové Pace byly přijaty 2 žákyně. Pro žáky uspořádali učitelé výlet do Prahy, položili s dětmi květiny na hrob A. Dvořáka, B. Smetany, B. Němcové a E. Destinové, v Národním divadle shlédli představení Dvořákova Jakobína a Nedbalův balet „Pohádka o Honzovi“.

* 1980 – 1990 
V roce 1980 oslavila jaroměřská LŠU 40 let svého založení. Přípravy oslav se zúčastnili všichni učitelé. Spolu se svými žáky připravili slavnostní koncert, který se konal 13.6.1980 v muzeu. Kromě toho vystupovali žáci na různých akcích (volby, schůze, oslavy, např. výročí 200 let založení Josefova aj.). Sedmiletý Miloš Vyčítal získal v ústředním kole I.cenu s prací zvanou prostě – Zabijačka ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ Od 1.9.1983 se stala ředitelkou LŠU klavíristkOd klavíristka Jaroslava Gaberová. Budova LŠU byla po všech stránkách nevyhovující, prostory byly velmi stísněné, učitelé i žáci trpěli nedostatkem tříd. Vedení školy několikrát žádalo Městský národní výbor v Jaroměři o materiální pomoc a zajištění adaptace budovy školy a tak jaře 1986 získala LŠU větší budovu v sousedství, která však byla ve velice špatném stavu a potřebovala celkovou rekonstrukci, k níž došlo až v roce 1990. Učitelé postupně zaváděli nové koncepce a osnovy. Pan učitel Tölg založil smíšený soubor a paní učitelka Gaberová pěvecký sbor. Při škole působilo dechové trio a dechový orchestr pod vedením Ladislava Skořepy. Žáci se pravidelně zúčastňovali soutěží LŠU. V okresním kole se na 1.místě umístili flfl étnisti Ivana Jačková, Markéta Chocholáčková, Zuzana Resslová, Jana Filipová a Martin Hofman, houslistka Věra Binarová, kvartet zobcových flfl éten, ve 4 – ruční hře Jana Lejpová a Jan Kočí. Do krajského kola postoupilo celkem 7 žáků, duo příčných flfl éten Jačková – Dostálová získalo 2.místo, Jana Filipová obdržela 3.místo ve hře na zobcovou flfl étnu a spolu s Ivanou Jačkovou čestné uznání. Do celostátního kola soutěže spotřebních družstev v Ostravě postoupily klavíristky Olga Luštincová a Petra Svěcená. Věra Binarová byla v r. 1988 přijata na pardubickou konzervatoř ke studiu violy. Učitelé, kteří pracovali ve škole více jak 30 let, byli odměněni MěNV čestným uznáním. Asi nejvíce se zasloužil o koncertní činnost pan učitel Jaroslav Voňka, který působil jako sbormistr pěveckého sboru Jaromír v Jaroměři a Bendl v České Skalici. V roce 1985 získal čestné uznání za činnost v komorní hudbě a sborovém zpěvu. Od Ministerstva školství obdržel státní vyznamenání „vzorný učitel“. Na konci školního roku se opět konaly školní výlety. Děti shlédly Janáčkovu Lišku Bystroušku, Dvořákova Jakobína, Stravinského balety Pták Ohnivák a Petruška, prohlédly si obnovené Národní divadlo a navštívily Bertramku. více vyznamená- Ná- Ná Z kroniky školy. rodní 

* 1990 – 2000 
Ve významném roce 1990 se konal slavnostní koncert k 50. výročí vzniku školy, jehož součástí byla i výstava materiálů dokládajících práci a úspěchy školy za 50 let činnosti hudebního oboru a 30 let činnosti oboru výtvarného. Součástí výstavy se staly hudební nástroje, učebnice a loutky. Pro žáky, učitele a veřejnost byl vydán almanach. Od 1.ledna 1992 spadala Základní umělecká škola v Jaroměři pod Školský úřad v Náchodě a v roce 1998 se stala samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem bylo město Jaroměř. 17.6. 1995 uzavřelo naše město družbu s polským městem Ziembice. Každý rok pak v Polsku pravidelně koncertoval komorní soubor zobcových fléten a dechový orchestr pod vedením pana Schejbala. Koncerty ZUŠ se konaly na různých místech, a to vždy podle toho, jak velké jeviště učinkující potřebovali. Koncerty pro sólisty a malé komorní soubory se konaly v muzeu, dechový orchestr, smyčcový soubor, literárně-dramatický obor a taneční obor učinkovaly zase v aule zdejšího gymnázia. Samozřejmostí byla také každoroční spoluúčast na akademii jaroměřských škol a spolupráce s muzeem, veřejnou knihovnou i se Společností B.Němcové v České Skalici. Velmi zajímavou besedu o klasicismu s hudebními ukázkami připravili pro veřejnost učitelé O. Gaberová a V. Lejp. Dobové kostýmy vytvořilo pro tuto besedu výtvarné oddělení. Výsledky v soutěžích ZUŠ byly v tomto období vynikající. V oblastním kole získaly flétnové soubory 1. a 2.místo, flétnistka Martina Morávková 1.místo, 3.místo pak obdržela klarinetistka Nikola Hájková a klavíristka Markéta Švábová. V soutěži „Prague junior note“ získala M. Morávková čestné uznání. V roce 1992 byly přijaty na konzervatoř žákyně Luštincová a Švábová, o dva roky později byla přijata houslistka Jana Nováková a v roce 1995 klarinetistka Nikola Hájková. Ke vzdělávacím akcím patřily také školní výlety, kterých se účastnili žáci všech oborů. Poznávali tak nejen jaroměřské a josefovské památky, ale také české hrady a zámky. S velkým zájmem se setkalo v Národním divadle představení opery Čert a Káča, Příhody lišky Bystroušky a balet Popelka. Ve Stavovském divadle shlédly děti Broučky, v Tylově divadle pak balet Louskáček. V r. 1995 adoptovala naše ZUŠ v ZOO ve Dvoře Králové buvolce. Peníze k tomuto účelu věnovali žáci i učitelé. 

* 2000 – 2005 Školní rok 
2000/2001 byl pro naši školu i jaroměřskou veřejnost velmi významný. Přes všechny obtíže a povodeň při výstavbě došlo 28.9.2000 k přestěhování majetku školy do nových prostor a o 5 dní později byla zahájena výuka v plném rozsahu ve všech oborech. Celkové podobě školy vtiskla tvář ředitelka Jaroslava Dedíková, která školu po materiální stránce vybavila. Budova v ulici Na Obci 142 byla vyprojektována pro účely ZUŠ a tím byla umožněna výuka všech oborů pod jednou střechou, s dostatečným prostorem a možností přijetí ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ více žáků. V současné době je k dispozici 9 tříd k výuce hudebního oboru, 1 třída pro hudební nauku, dostatečně prostorná třída pro výtvarný obor, samostatná třída k výuce literárně-dramatického oboru a taneční sál, který je využíván i ke koncertní činnosti. Po odchodu Jaroslavy Dedíkové byla vedením školy pověřena Kristýna Tázlerová, která vedla školu 6 měsíců až do příchodu MgA. Petra Fialy. Za jeho působení se materiální vybavení výrazně zlepšilo. Škola investovala do nového koncertního křídla, zakoupila novou nástrojovou a pěveckou aparaturu, která by měla být základem pro plánované nahrávací studio. Rovněž byla vytvořena vlastní počítačová síť. Žáci i rodiče oceňují stále rostoucí vybavenost učebními pomůckami. Tento trend bude zachován a výuka bude zabezpečena tak, aby se mohly uplatňovat i nové metody práce. Úspěšná byla účast zobcových fléten v soutěží „Pískání pro zdraví“. Kytarista T. Merkl obsadil v oblastním kole 3.místo, Alena Michková 2. místo. Ani kytarové soubory se nenechaly zahanbit a z krajského kola si přivezly dvě první místa a jedno 2. místo. Žáci paní učitelky Kristýny Tázlerové (M. Šintálová a F. Petira) získali 1.místo v pěvecké soutěži „Novopacký slavíček“, N.Chreňová postoupila do celostátního kola „Karlovarského skřivánka“, 1.místo v „Hradeckém slavíku“ obsadili M.Šintálová a J.Sedláček. Novinkou v koncertní činnosti se stalo pořádání benefičních vystoupení. Výtěžek z „Koncertu pro Světlušku“ byl věnován na konto nadace Světluška. V roce 2004 byl zorganizován benefiční koncert pro Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové. V tomto zdravotnickém zařízení jsou vystoupení již pravidelně a tím se u dětí pěstuje pěkný vztah k handicapovaným lidem. Díky nadšení a obětavosti učitelů, kteří jsou ochotni vystupovat se svými žáky i ve dnech volna, daří se zajišťovat všechny mimoškolní akce, spolupráce se zdejšími školami, kulturním střediskem, muzeem, městským úřadem, a to nejen v Jaroměři, ale také ve Dvoře Králové, Velichovkách apod. Pravidelně je na různé slavnosti, pořádané městem, zván dechový orchestr, vernisáží a různých slavností se účastní pěvecký komorní sbor Bel canto pod vedením Kristýny Tázlerové a flétnový soubor Musica per legni, vedený Martinou Zemkovou. Po odchodu MgA. Petra Fialy na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové převzal vedení školy Mgr. Pavel Linha. Hned v prvních měsících jeho působení byla navázána zahraniční spolupráce s hudební školou Musikschulle mit dem Paukenschlag v Drážďanech a slovinskou organizací Ljudska univerza Celje. Na měsíc duben 2006 je naplánován mezinárodní projekt Dva světy, jehož cílem bude prolnutí světa slyšících a neslyšících. S hudební školou v Drážďanech je domluven společný učitelský koncert na podzim téhož roku. Úsilí současného ředitele je zaměřeno na zapojení školy do mezinárodních projektů, v nichž se uplatní žáci dechového, tanečního a swingového orchestru, komorního sboru a souborů, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru. Tento kontakt by však neměl zůstat pouze doménou žáků, ale měl by se stát i nedílnou součástí života kantorů, kteří se zapojí do studijních stáží a seminářů v zahraničí.